Kaip mus rasti?

Tel. +385 164 47785
Faksas +385 164 47789
El. paštas

Naujienlaiškio prenumerata

Naujienos Spausdinti RSS

Kandidatų atranka sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti

Sukurta 2019.09.16 / Atnaujinta 2019.09.19 15:40

Lietuvos Respublikos ambasada Kroatijos Respublikoje (toliau – Ambasada) skelbia kandidatų atranką sekretoriaus (-ės) pareigybei užimti.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, kroatų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
7. Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. padeda diplomatinės atstovybės vadovui;
2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
11. atlieka vertimus raštu;
12. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
13. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
14. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas: lietuvių kalbos mokėjimas, administracinio-techninio darbo patirtis.
Su darbuotoju bus sudaroma terminuota 1 metų darbo sutartis nuo 2020 m. sausio 1 dienos. Siūlomas pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. rugsėjo 27 d. 17 val. (Kroatijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae), motyvacinį laišką (lietuvių arba anglų kalba) ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami Ambasados patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu). Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami asmeniškai elektroniniu paštu.
Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected]